Beleid & Bestuur

Doelstelling

Het museum wil zich ontwikkelen tot een sfeervol en eigentijds museum met een bescheiden budget, dat in hoofdzaak wordt gedragen door vrijwilligers, ondersteund door professionele inbreng. De drie pijlers van deze doelstelling vormen zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid.

De missie

Het Museum Maassluis brengt historie en kunst tot leven.

In het eerste ondernemingsplan (2013 – 2017) staat omschreven wat dit inhoudt:

  • In nauwe samenwerking met de Historische vereniging Maassluis (HVM) komen tot een kenniscentrum van de Maassluise historie;
  • De opgebouwde relatie met het onderwijs versterken door het uitbreiden van de educatie. Ook meer aandacht besteden aan de educatie van andere doelgroepen.
  • Blijvende aandacht schenken aan de kunstcollectie.

Stichting Museum Maassluis

Het Museum Maassluis wordt beheerd door de stichting Museum Maassluis. De stichting stelt zich ten doel om de historische verzameling en de kunstverzameling van de stad Maassluis, beide ondergebracht in het Museum Maassluis, te beheren, te behouden, selectief uit te breiden en voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten en te presenteren en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin des woords.

Bij het museum zijn twee beroepskrachten in dienst: conservator Pieter van Houten Pz. (behoud en beheer) en educator Caroline Schillemans (samenstellen exposities en educatie). Daarnaast kent het museum een groep van plusminus 50 vrijwilligers die allerlei grote en kleine klussen klaren en zonder wie het museum niet zou kunnen functioneren. Belangstellende vrijwilligers zijn altijd welkom; info en aanmelden bij Pieter van Houten.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Hans Ploeg (voorzitter)
  • Hans Eijsackers (secretaris)
  • Leo van Mil (penningmeester)

Een vertegenwoordiger van de Historische Vereniging Maassluis:

  • Kees Tempelaars

Een vertegenwoordiger van de De Vereniging Vrienden van het Museum Maassluis:

  • Victor Knippenberg

Een vertegenwoordiger van de Stichting Maassluise Kunstenaars: 

  • Mick Otten